GDPR

POUŽITÉ ZKRATKY

KPKitepower El Gouna
T&CVšeobecné obchodní podmínky
DDZásady ochrany osobních údajů
V následujícím je osoba nazývána účastníkem, zákazníkem, nájemcem. To se vztahuje na mužskou i ženskou podobu osoby, která uzavírá smlouvu. V následujícím je personál KP zmíněn jako KP-tým, kite instruktor, beachboy (s), vedoucí stanice.

POUŽITÉ ZKRATKY

KPKitepower El Gouna
T&CVšeobecné obchodní podmínky
DDZásady ochrany osobních údajů
V následujícím je osoba nazývána účastníkem, zákazníkem, nájemcem. To se vztahuje na mužskou i ženskou podobu osoby, která uzavírá smlouvu. V následujícím je personál KP zmíněn jako KP-tým, kite instruktor, beachboy (s), vedoucí stanice.

1. ORGANIZÁTOR

Kitepower El Gouna
FRZ14, El Gouna, Egypt

2. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Účastník bude informován zejména o následujícím:
  • kitesurfing je vysoce rizikový sport.
  • existuje zvýšené riziko zranění osob, a to jak u vlastní osoby, tak u třetí osoby.
  • zákazník se musí neprodleně a bezpodmínečně řídit pokyny instruktorů.
  • v případě nevhodného jednání pořadatel nepřebírá odpovědnost za újmu na zdraví nebo věcné škody.
 2. Účastník musí být zdravý.
  Účastník výslovně prohlašuje, že nemá zdravotní, ani podmíněné a z lékařského hlediska oslabený a nemá tedy žádné výhrady k provozování kitesurfingu a neohrožuje tak sebe ani nikoho jiného.
  Pro případné reklamace doporučujeme před uzavřením smlouvy kontaktovat rodinného lékaře/praktického lékaře.
 3. Předpokladem účasti jsou dobré plavecké dovednosti a sportovní odolnost. Účastník může plavat minimálně 15 minut ve volné vodě bez pomůcek.

3. REGISTRACE

 1. Přihlášení na kitesurfový kurz, kitepass/sklad, půjčovny a jakékoli další nabídky KP musí být provedeny písemně (včetně internetového registračního formuláře).
 2. U nezletilých osob je nutné doložit písemný souhlas zákonného zástupce, aby byla zajištěna účinnost zákonného prohlášení.

4. ODSTOUPENÍ ZE STRANY ÚČASTNÍKA

Odstoupení od účastníka je možné kdykoli. Toto musí být provedeno písemně. Toto nabývá platnosti po příjezdu u pořadatele. Odstoupení od smlouvy bude mít za následek storno poplatky.

5. STORNA

 1. Rezervace je závazná. Pro zrušení rezervace platí následující podmínky. Platí se následující storno poplatky:
  • do 30 dnů před plánovaným příjezdem 10%
  • od 29. do 20. dne před plánovaným příjezdem 25 %
  • od 19. do 10. dne před plánovaným příjezdem 50 %
  • od 9. do 4. dne před plánovaným příjezdem 65 %
  • od 3. dne (72 hodin) před plánovaným příjezdem 85 %
  • v den plánovaného příjezdu nebo nedostavení se 100%

6. ZRUŠENÍ ZE STRANY POŘADATELE

 1. Účastníci, kteří trvale narušují průběh kurzu, chovají se v rozporu se smlouvou nebo záměrně ohrožují sebe a ostatní, mohou být z další účasti vyloučeni.
 2. V případě porušení obchodních podmínek je KP oprávněna vyhlásit okamžité odstoupení od smlouvy. Provedené platby nebudou vráceny.

7. PROVOZNÍ DOBA A PLATBA

KP je otevřena denně od 9:00 do západu slunce (asi 18:00). Z bezpečnostních důvodů není kitesurfing povolen před a po otevírací době, protože naše záchranná loď a personál pláže nefunguje.

Platbu je nutné uhradit do 17:00.

8. POVINNOST SPOLUPRACOVAT

Účastník je povinen v případě přerušení plnění učinit vše, co je přiměřené, aby pomohl k nápravě incidentu a minimalizoval případné škody.

9. BEZPEČNOST / PODMÍNKY IMPLEMENTACE / PODMÍNKY POUŽITÍ / ZÁCHRANA

 1. Pláž KP je soukromá pláž. Musíte se proto řídit pokyny KP-Team.
 2. Je třeba dodržovat platná plážová pravidla.
 3. Startování a přistávání draka je povoleno pouze na okraji vody za pomoci startovacích a přistávacích pomocníků. Z bezpečnostních důvodů není povoleno pouštět draka na souši.
 4. Platí mezinárodní KVR (předpisy pro předcházení kolizím) podle VDWS a IKO. Tato pravidla jsou také známá jako obecná pravidla přednosti v jízdě.
 5. Skákání u břehu není z bezpečnostních důvodů povoleno.
 6. Záchranný člun je primárně k dispozici pro záchranu v hluboké vodě. Při odlivu nebo příliš nízké hladině vody nelze z technických důvodů zaručit použití záchranného člunu.
 7. Kitesurfing mimo dohled je na vlastní nebezpečí. Při opuštění zorného pole cca 2 km – např. Up-/ Downwinder, Výlety na pobřežní ostrovy – KP nepřijímá žádnou odpovědnost ani záruku za záchranu
 8. V případě záchrany musí každý postupovat podle pokynů personálu KP. Přednost má však záchrana lidí. KP nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody na materiálu.

10. POVINNOST PÉČE

 1. Bezpečnost a provozní připravenost kitesurfingového materiálu je zajištěna pravidelnými kontrolami. Přesto je účastník/pronajímatel povinen před odjezdem zkontrolovat kitesurfingový materiál. V zájmu všech zúčastněných je každý účastník/pronajímatel povinen neprodleně nahlásit vzniklé škody.
 2. Kitesurfingové vybavení KP nesmí být ponecháno ležet na pláži déle než 15 minut, protože vítr a UV záření značně zkracují životnost. Po kitingu je proto nutné materiál rozebrat a – suchý – vrátit do kanceláře.
 3. V případě nedodržení si tým KP vyhrazuje právo materiál rozebrat a vydat varování.
 4. Pokud již nebude zaručena provozní připravenost kitesurfingového materiálu ignorováním pokynů instruktora nebo nedbalým či dokonce úmyslným chováním účastníka/pronajímatele, nevzniká účastníkovi/pronajímateli nárok na náhradu škody za ztracený čas. z důvodu zjištění skutečností a odstranění závad.

11. ODPOVĚDNOST A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. KP odpovídá za pečlivou přípravu kurzu a akce, pečlivý výběr a dohled nad poskytovateli služeb, správnost vyhlášení kurzu a řádné plnění smluvně dohodnutého plnění a za svědomité provádění kontrol k zajištění provozní připravenosti kitesurfingový materiál.
 2. Veškeré aktivity na kite pláži jsou na vlastní nebezpečí.
 3. V případě škody způsobené vlastním nebo z vnějšku je účastník/pronajímatel povinen ohlásit. Účastník / nájemce se zavazuje, že bude s kitesurfingovým materiálem zacházet jako se svým majetkem.
 4. Za škody způsobené vlastními silami (včetně selhání a následných škod) na zařízení Kitesurf je účastník/nájemce osobně odpovědný.
 5. KP neručí za škody na majetku nebo újmu na zdraví jakéhokoli druhu. Neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo krádež cenností a předmětů. To platí i pro šatny a sklady.

12. DALŠÍ PODMÍNKY PRONÁJMU

 1. KP jako pronajímatel je oprávněn odmítnout předání kitesurfingového vybavení, pokud nájemce nemá požadovanou kvalifikaci (licence VDWS nebo IKO).
 2. Pokud i přes licenci pronajímatele nedostatek kvalifikace (neovládání sportovního náčiní, porušování pravidel vyhýbání se jízdě, ohrožování ostatních) odhalí s ohledem na bezpečné vedení kitesurfingového materiálu nebo to v rozporu s pokyny, pronajímatel může ohlásit okamžité odstoupení od smlouvy a ponechat si nájemné.
 3. V ceně pronájmu není zahrnuto pojištění materiálu. Můžete však získat pojištění materiálu za 35 EUR na týden (zahrnuje 1 poškození). Pojištění na denní bázi není k dispozici. V případě zničení nebo ztráty materiálu z nedbalosti je KP oprávněna odejmout pojistné krytí. V tomto případě je zákazník povinen nahradit vzniklou škodu.

13. KURZY A JEJICH REALIZACE

 1. Lekce kite surfu obvykle začíná první rezervovaný den v 9:00. Pokud se praktická část kurzu nemůže konat z důvodu příliš velkého (>25 kn) nebo příliš slabého (<12 kn) větru, kurz bude přeložen nebo nahrazen voucherem v podobné hodnotě. KP není povinna uhradit část kurzovného, ​​pokud zákazník z osobních důvodů kurz ukončí, než si jej objednal.
 2. Během kite kurzů jste povinni dodržovat pokyny kite instruktorů a ředitele stanice. Abychom umožnili řádný průběh kurzu z naší strany i s ohledem na ostatní účastníky, je nutné dodržovat příslušný harmonogram kurzu.
 3. Účastník prohlašuje, že byl informován o nebezpečích, rizicích a možnostech zranění na kurzu. KP nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na materiálu nebo osobách, které by mohly být způsobeny účastníkům kurzu nebo třetím osobám v průběhu výuky.

14. DOLOŽKA O ODDĚLITELNOSTI

Neúčinnost jednotlivých ustanovení nemá za následek neúčinnost celé smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením odpovídajícím předpokládané vůli, kdykoli to bude možné.

Přejít nahoru